RSS

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับปวงชนชาวไทย

318506_478537635525095_1462394355_n

ขอน้อมนำคำสอนและคำอวยพรของพ่อของเราไปปฏิบัติใช้เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต…ขอพระจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ นาคแก้ว

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 1, 2013 in Uncategorized

 

เอกสารประกอบการสอนมินิรักบี้ เล่มที่ ๑

หน่วยที่ 1 ส่วนหน้า

หน่วยที่ 1 ส่วนเนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนชุดนี้มีทั้งสิ้น 5 เล่ม ใช้เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการเมื่อปี พ.ศ.2551
ท่านใดประสงค์ที่จะขอรับไฟล์เอกสารติดต่อได้ครับเพื่อประโยชน์แก่วงการศึกษา

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (1)

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

                   ความหมายของแรงจูงใจ

การจูงใจ (Motivation) คือ การที่ผู้บังคับบัญชาทำให้บุคคลทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การที่ตั้งไว้ โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ (Luthans. 1989: 92) สำหรับความหมายของแรงจูงใจ ได้มีผู้รู้ และนักวิชาการต่าง ๆ กล่าวไว้ดังนี้

“แรงจูงใจ” มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า Movere (เจียมจิตร ศรีฟ้า. 2545 : 11 อ้างอิงจาก Kidd. 1973 : 101) ซึ่งมีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษ ว่า “to move” แปลว่า เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนำให้บุคคลเกิดการกระทำหรือปฏิบัติการ (to move a person to a Course of Action) ดังนั้น การจูงใจจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก

หลุย จำปาเทศ (2533 : 7) ได้ให้ความหมายของ “แรงจูงใจ” ไว้ว่า การกระตุ้นหรือเร้าให้อินทรีย์เพิ่มพูนความสามารถ ความพยายามหรือพลังที่ซ่อนเร้นภายในให้เกิดการกระทำหรือทุ่มเท เพื่อให้บรรลุความปรารถนา

จิราภรณ์ ไทยกิ่ง (2541 : 10) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการของบุคคลที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ธราวรรณ พลหาญ (2543 : 8) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีความต้องการในการปฏิบัติงาน ทุ่มเท ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างสุดความสามารถ

มัลลิกา ต้นสอน (2544 : 194) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความยินดีและความเต็มใจของบุคคลที่จะทุ่มเทความพยายาม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย บุคคลที่มีแรงจูงใจจะแสดงออกมาในรูปพฤติกรรมที่มีความกระตือรือร้น มีทิศทางที่เด่นชัดและไม่ย่อท้อเมื่อเผชิญอุปสรรคหรือปัญหา

เกษสุดา ตันชุน (2545 : 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะใด ๆ ที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยพฤติกรรมนั้น ๆ จะมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน

เจียมจิตร ศรีฟ้า (2545 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ทิพสุดา ลีลาศิริคุณ (2545 : 12) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีแรงปรารถนาหรือความต้องการที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บุศรา เตียรบรรจง (2546 : 12) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งจูงใจหรือสิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ทำให้ผู้นั้นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจพร้อมใจ และพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขวัญจิรา ทองนำ (2547 : 13) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นหรือชักนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ

นอกจากนี้ แรงจูงใจ ยังหมายถึง ความเต็มใจที่จะใช้พลังเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดให้ประสบผลสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นตัวเร่งหรือเสริมการปฏิบัติงานของมนุษย์เพื่อให้ไปถึงวัตถุประสงค์ที่มีรางวัลเป็นเป้าหมาย (โควิน คลังแสง. 2536 : 25 อ้างอิงจาก (Beach. 1965) สำหรับ กิติ ตยัคคานนท์ (2532 : 78) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นพลังที่อยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนซึ่งทำหน้าที่เร้า และกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว เพื่อให้บุคคลนั้นดำเนินการใดๆ ไปในทิศทางที่จะนำไปสู่เป้าหมาย ส่วนแซนฟอร์ และไรท์แมน (กรองจิต พรหมรักษ์. 2529 : 9 อ้างอิงจาก Sanford and wrightman. 1970) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นความรู้สึกซึ่งไม่อาจหยุดนิ่งได้ เป็นพลังอะไรก็ตามที่ให้มนุษย์อยู่ภายใต้การชักจูงของบางสิ่งและทำให้มนุษย์กระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไป เพื่อทดแทนพลังบางสิ่งบางอย่าง ในทัศนะของสเตียร์ และพอร์เตอร์ (กรองจิต พรหมรักษ์. 2529 : 9  อ้างอิงจาก Steers and Porter. 1979) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้คือ แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เป็นพลังกระตุ้นให้แต่ละบุคคลกระทำพฤติกรรม เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้นๆ ให้คงอยู่

สำหรับความหมายของแรงจูงใจในปทานุกรมศัพท์ทางจิตวิทยา ซึ่งเขียนโดย อิงลิชแอนด์ อิงลิช (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533 : 289 อ้างอิงจาก English and English. 1970) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจแยกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. เป็นตัวแปรที่อยู่ภายในที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมคนเรามีพลัง ที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติเป็นเรื่องของสัญชาติญาณ

2. เป็นกระบวนการเฉพาะอย่างเชิงทฤษฎี ที่กระตุ้นให้เกิดการส่งพลังตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะโดยทำให้การตอบสนองนั้นเด่นกว่าการตอบสนองอื่นๆ ในสถานการณ์เดียวกัน เป็นเรื่องของแรงขับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้คนแสดงพฤติกรรม

3. เป็นกิจกรรมซึ่งคนนำมากระตุ้นให้บุคคลอื่นทำในสิ่งที่ตนต้องการ เช่น การใช้แรงจูงใจของครูมีประสิทธิภาพทำให้แรงจูงใจในการเรียนของเด็กสูงขึ้น เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากตัวเสริมแรงแรงจูงใจในความหมายของลักษณะที่ 3 จะเป็นเรื่องของแรงจูงใจภายนอก ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้กันอยู่โดยทั่วๆ ไป ตามปทานุกรมต่างๆ ทั้งๆ ที่ในทางวิชาชีพแล้วได้ใช้ความหมายที่ 2 ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจทั้ง 3 ลักษณะมีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นสิ่งที่มีพลังและมีทิศทาง นั่นคือ แรงจูงใจจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้คนมีการกระทำเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งตัวกระตุ้นอาจจะเป็นแรงจูงใจที่มาจากสิ่งเร้าภายนอกซึ่งเรียกว่าแรงจูงใจภายนอก ส่วนลักษณะการกระทำอันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายในนั้น ได้แก่ ผู้ที่มีแรงจูงใจภายนอกจะเป็นผู้ที่ทำอะไร โดยที่ต้องการคำชมต้องการการยอมรับ หรือความเห็นชอบจากผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง ทำอะไรต้องคอยระมัดระวังต่อการยอมรับของผู้อื่นคอยดูว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรกับตนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่คอยพึ่งพาผู้อื่น มักจะทำดีหรือสร้างสัมพันธภาพเฉพาะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ มักจะทำดีเฉพาะที่มีคนเห็น ถ้าไม่มีคนรู้เห็นจะเกิดความท้อถอย เบื่อหน่าย หมดกำลังใจที่จะทำดีต่อไป เช่น ข้าราชการปฏิบัติงานเพื่อหวังจะได้เงินเดือนสองขั้น ถ้าไม่ได้ดังที่หวังก็จะรู้สึกผิดหวัง เสียใจ โกรธเคือง ท้อถอย และอาจจะเลิกทำดีต่อไป สำหรับผู้ที่มีแรงจูงใจภายใน จะเป็นผู้ที่มีความสุขในการทำสิ่งต่างๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองมิได้หวังรางวัลหรือคำชม จึงมีแรงจูงใจที่จะทำสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีความเบื่อหน่าย จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเพราะรักในงาน ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมหรือปฏิบัติงานแล้วไม่ได้เงินเดือนสองขั้น ก็ไม่เกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายเพราะเขามีความสุขและพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ เขามีความรู้สึกว่าถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เขาก็เห็นการทำดีของตนเอง คนประเภทนี้ถ้าจะทำบุญก็เพราะต้องการช่วยเหลือหรือให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะของผู้ที่มีการกระทำอันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายใน จะเป็นผู้ที่ทำสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง ไม่ต้องคอยวิตกหรือกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับตน ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ เป็นผู้ที่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับคนทั่วๆ ไปได้ดี ไม่ใช่สร้างสัมพันธภาพเฉพาะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้เท่านั้นและเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน (มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533 : 294-297)

จากความหมายต่างๆ ดังกล่าว สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่างๆ ที่มากระตุ้นหรือชักนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการแรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกบุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระทำสิ่งต่างๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเอง ไม่ได้หวังรางวัลหรือคำชม ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะทำอะไร ต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หวังรางวัลหรือผลตอบแทน ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ครูโรงเรียนเอกชนมีความปรารถนาหรือความต้องการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ โดยเกิดจากความพึงพอใจจากภายใน ที่เมื่อได้ปฏิบัติงานแล้วมีความสุข ไม่เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยปฏิบัติงานโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเป็นผู้ที่รักงาน มีความตั้งใจ เต็มใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

บรรณานุกรม

กิติ ตยัคคานนท์. (2532). เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ.กรุงเทพฯ: บริษัทเชษฐสตูดิโอ จำกัด.

เกษสุดา ตันชุน. (2545). ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

กรองจิต พรหมรักษ์. (2538). แรงจูงใจในการทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร.

ขวัญจิรา ทองนำ. (2547). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

โควิน คลังแสง. (2536). การสร้างชุดพัฒนาตนเอง เรื่องเทคนิคการจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.(การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

จิราภรณ์ ไทยกิ่ง. (2541). ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

เจียมจิตร ศรีฟ้า. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริหารโรงเรียนของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ สังกัดกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

ทิพสุดา ลีลาศิริคุณ. (2545). ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สังกัดกองประชาสงเคราะห์. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

ธราวรรณ พลหาญ. (2543). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.

บุศรา เตียรบรรจง. (2546). แรงจูงใจที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลสิงห์บุรี สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2533). เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การหน่วยที่ 1–7. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

มัลลิกา ต้นสอน. (2544) การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์นการพิมพ์.

หลุย จำปาเทศ. (2533). เทคนิคมนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพฯ: สามัครคีสาส์น.

Luthan, Fred. (1989, December). Organization Behavior. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 21, 2012 in การศึกษาก็มี

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

ชาวโลก…ตะลึง ! กำเนิด Supermankorat สายพันธุ์ใหม่

ชาวโลก…ตะลึง ! กำเนิด Supermankorat สายพันธุ์ใหม่
เช้าวันนี้หากท่านใดได้รับชมรายการ “เรื่องเหล้า เสาร์อาทิตย์” ผ่านโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ค จะพบกับข่าวที่ทำให้ชาวโลกต้องตกตะลึงกับการกำเนิด Supermankorat สายพันธุ์ใหม่ ที่อาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในภาคต่อไปของทายาทซูเปอร์แมนโคราช ภายหลังจากที่เคยมีการถือกำเนิด Supermankorat คนแรกในปี คศ. 1997 (พ.ศ.2540) หรือสิบห้าปีที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของเหยี่ยวข่าวอ้างอิงว่า Supermankorat สายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อเรียกในบรรดาสมาชิกในครอบครัวว่า “Big Ohm” หรือ “บิ๊กโอม” กำเนิดจากครอบครัวหนึ่งในแถบชนบทของเมืองสีคิ้ว บิดาเป็นตำรวจ ส่วนมารดาเป็นพยาบาล ซึ่งหากสืบค้นจากสายพันธุ์แล้ว เค้าก็คือหลานชายของ Supermankorat คนแรก “Big Ding” นั่นเอง นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังไปโทรศัพท์สายตรงไปพูดคุยกับ “Big Ding” หรือSupermankorat คนแรก ซึ่งมีฐานะเป็นลุง และนี่คือบทสัมภาษณ์ของผู้สื่อข่าวสาว สำนักข่าว “เดอะ แม่นนั่นตั๊ว” สื่อผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์เหนือกว่าศูนย์ข่าวเดอะเนชั่น

เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : สวัสดีครับ คุณ Supermankorat
Supermankorat : สวัสดีครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติทีมงานของเราในวันนี้
Supermankorat : ครับ…ยินดีครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : เช้านี้คงไม่มีข่าวไหนจะทำให้ชาวโลกตกตะลึงไปมากกว่านี้ เกี่ยวกับการกำเนิด Supermankorat สายพันธุ์ใหม่
Supermankorat : ความจริงเรื่องนี้ในครอบครัวเราก็พยายามปิดมาตลอดสองปีนะครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : สาเหตุที่ข่าวนี้หลุดออกมา น่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดครับ
Supermankorat : ความจริงเราวิเคราะห์กันแล้วนะครับ เราพยายามมองหาในหลายๆ สาเหตุ แต่ทุกคนก็มาสรุปในประเด็นเดียวกัน
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : ประเด็นไหนครับ (ผู้สื่อข่าวพยายามเปิดประเด็น)
Supermankorat : ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นของ “กางเกงใน” ครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : หมายถึง “กางเกงใน”
Supermankorat : ใช่ครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : ช่วยขยายความหน่อยได้หรือเปล่าครับ
Supermankorat : วันนั้น (แล้วก็นั่งนึกย้อนเหตุการณ์) … เป็นวันที่ท้องฟ้ามืดมาก ลมแรง สักพักฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก ทุกคนในบ้านก็ช่วยกันเก็บผ้า ส่วนผมไปรองน้ำฝน น้องชายเก็บฟืนกลัวเปียก
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : อืม…ต่อเลยครับ กำลังมันส์!
Supermankorat : เราทุกคนก็เข้าไปเก็บตัวในบ้าน เพื่อไม่ให้ตัวเองเปียกน้ำฝน แต่สิ่งที่เราทุกคนลืมสนิทเลย (น้ำเสียงสั่นเครือปะปนความเศร้า)
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : ต่อครับๆ …
Supermankorat : ก็มีชายคนหนึ่งเดินตากฝนพร้อมจูงมอร์เตอร์ไซด์คนเก่ามา เนื่องจากน้ำมันหมด ยางรั่ว และทันใดที่เค้าเดินผ่านเฉียดเข้ามาใกล้รั้วบ้าน ชายคนนั้นก็เห็นกางเกงในตากอยู่เพียงตัวเดียว ทำให้เค้าทราบทันทีว่า นี่คือ “บ้านซูเปอร์แมนโคราช” แต่สิ่งที่เค้าต้องตกตะลึง ก็ขนาดของกางเกงในที่ทำไมมันเล็กกว่าที่เคยเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์จัง เค้าจึง กู่ร้องก้องไปว่า “กำเนิดซูเปอร์แมนโคราช สายพันธุ์ใหม่แล้ว”
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : อืม…ตื่นเต้นจังเลย !!!
Supermankorat : เรื่องมันก้อเป็นอย่างนี้ครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : แล้วคราวนี้ครอบครัวคุณจะทำอย่างไรต่อไป
Supermankorat : ตอนนี้ผมก็กำลังเขียนโปรแกรมฝึกซ้อมให้เค้า เช่น ฝึกบินให้คล่องแล้วค่อยไตร่ระดับความสูง หลังจากนั้นก็ฝึกความคุ้นเคยกับการสวมกางเกงในข้างนอก อะไรประมาณนี้ก่อนครับ
เดอะ แม่นนั่นตั๊ว : วันนี้เวลาของเราหมด โอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้พูดคยกับคุณใหม่อีกครั้งนะครับ รายการของเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
Supermankorat : ครับ…ด้วยความขอบคุณครับภาพ : เอกหราด เสร็จทุกทาง
ข่าว : สันติ กันยาปัด
คุณท่าหนะดี แต่ขี้เกียจไป รายงาน

This slideshow requires JavaScript.

 
 

เจ้าสายฟ้าแลบ” (The Lightning Bolt) ยูเซน โบลต์

          ยูเซน โบลต์ (Usain Bolt) เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1986 เป็นนักวิ่งชาวจาเมกา เจ้าของฉายา “เจ้าสายฟ้าแลบ” (The Lightning Bolt) เจ้าของสถิติโลกวิ่ง 100 เมตร ที่เวลา 9.69 วินาที (ความเร็วลม +0.0 เมตร/วินาที) และสถิติโลกวิ่ง 200 เมตร เวลา 19.30 วินาที (ความเร็วลม −0.9 เมตร/นาที ) ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 เขามีความสูง 196 เซนติเมตร ( 6’5″) น้ำหนัก 86 กิโลกร้ม (189 lbs)
และต่อมาเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2009 ที่เมืองเบอร์ลินก็ทำลายสถิติโลกวิ่ง 100 เมตรอีกครั้ง ที่เวลา 9.58 วินาที ได้รับเหรียญทองในงานเวิลด์แชมเปียนชิป ถือเป็นการทำลายสถิติโลกที่มีระยะห่างมากที่สุดที่เคยมีมาหลังจากเริ่มใช้วิธีการจับเวลาระบบอีเลคทรอนิกส์

          แต่การมาลอนดอนในครั้งนี้ โบลต์อาจจะต้อง ผจญกับงานที่ยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจาก วงการกรีฑาระยะสั้นได้เกิดคลื่นลูกใหม่นั่นคือ โยฮัน เบล็ค ลมกรดชาวจาไมกา เพื่อนร่วมชาติเดียวกันกับโบลต์ ที่สามารถวิ่งเข้าวินเอาชนะรุ่นพี่อย่างอูเซน โบลต์ เจ้าของสถิติโลก โดย เบล็คเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.75 วินาทีการแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประเทศจาไมกา อันดับ 2 เป็น โบลต์ 9.86 วินาที เมื่อวันแข่งขันจริงมาถึงก็คงจะเป็นบทพิสูจน์สำหรับเค้าทั้งสองคนอีกครั้งโดยมีแชมป์เหรียญทองเป็นเดิมพัน แต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะมีตาอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะ


ประมวลภาพวินาทีที่โบลต์พ่ายแพ้ให้แก่เบล็ค

ที่มาของวิดีโอ : Youtube
ข่าว อำนาจ นาคแก้ว

 

Brazil go for gold in London 2012

เนย์มา ดา ซิลวา สตาร์ดังของประเทศบราซิลในขณะนี้

          ผมคนหนึ่งหละครับที่พูดอย่างไม่อาย (ทั้งที่ไม่มีอะไรต้องน่าอาย) ว่าตั้งแต่เล็กจนโตมานี้หากต้องชมการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติแล้วนั้น บราซิลจะเป็นชาติแรกทีเดียวที่ผมจะต้องตามติดและติดตามทุกนัดแม้จะพลาดเกมสดผมก็จะพยายามหาดูให้ได้ นับตั้งแต่ที่ผมเริ่มดูฟุตบอลเมื่อปี 1978 (ตอนนั้นอายุ 8 ขวบ) แม้จะยังดูไม่ค่อยรู้เรื่อง (พ่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง) แต่พอเริ่มจะดูรู้เรื่องก็อีกสี่ปีต่อมาที่สเปนเป็นเจ้าภาพ (1982) ครั้งนั้นเริ่มจะซึบซับกับบราซิลจากที่ต้องตกรอบแปดทีมสุดท้าย โดยแพ้ให้กับอิตาลี จำได้ว่านั่งร้องไห้เหมือนกับแฟนๆ ในสนาม ยุคนั้นบราซิลมีดังๆ ก็ ซิโก้. โซเคตรีส. จูเนียร์ (บางครั้งทีวีครั้งนั้นก็ชอบเรียกว่า จูนิโอ)  ฯลฯ พอจะมามีความสุขที่สุดก็ครั้งที่บราซิลได้แชมป์โลกสมัยที่ 4 (ปี คศ. 1994) ยุคของโรมาริโอ และ เบเบโต้ ที่ได้แชมป์ที่สหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นความสุขมากในปีนั้นนอกจากบราซิลจะกลับมาเป็นแชมป์โลกแล้ว ปีนั้นถือว่าได้รับราชการเป็นปีแรก (บอกกับตัวเองว่าปีนี้ได้สองขั้น) และก็มีโอกาสได้ชมเกมนัดชิงของบราซิลอีก 2 ครั้งในเวลาถัดมา ในเกมที่ฝรั่งเศส และเจ้าภาพร่วมญี่ปุ่น/เกาหลีใต้ ได้เห็นการครองแชมป์สมัยที่ 5 แต่สำหรับโอลิมปิคแล้วบราซิลเองยังไม่เคยได้สัมผัสเลย ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่ผมคงจะได้เห็นพวกเค้าทำสำเร็จเสียที (หวังอย่างนั้น) แต่ก็มีตัวเลือกของคำตอบที่ให้บราซิลต้องพิสูจน์จากโจทย์ดังกล่าว คือ ก.สเปน ข.อุรุกวัย ค.เม็กซิโก ง.สหราชอาณาจักร หรืออาจจะต้องสร้างตัวเลือกเพิ่มในข้อ จ.ระหว่างญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ด้วย อย่างไรผมก็ยังเชียร์บราซิลเสมอ (เอ้ยให้ชนะ … ไม่ใช่เสมอ)

 

 

คู่ขวัญงานละครคู่ใหม่ของวงการ

          ชมภาพจากการโพสต์เล่นๆ ของสมาชิกเว็บสนุกดอทคอม ที่นำภาพของณเดช และ ฐปนีย์ แล้วให้นึกภาพต่อไปว่า หนังจอแก้วเรื่องต่อไปจะมีโอกาสให้สำหรับคนทั้งสองนี้บ้างไหม อย่างไรก็ขออนุญาต น้อง ญาญ่า หลีกทางให้เจ้เค้าสักเรื่องนะ 555

ที่มาของภาพ สนุกดอทคอม
เรื่อง : อำนาจ นาคแก้ว

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 25, 2012 in ทั่วไป

 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,128 other followers

%d bloggers like this: