RSS

Monthly Archives: มีนาคม 2018

การดำเนินงานการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

งานวิจัยเรื่อง การดำเนินงานการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
            เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองด้านการแต่งกาย และด้านการรักษาความสะอาด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สรุปผล
            ก่อนการดำเนินงานการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัญหาคือนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มาจากครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้างกันต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเท่าที่ควร ประกอบกับครูขาดความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาวินัย ในตนเองของนักเรียน ครูมีงานสอนมาก และทำงานพิเศษมาก ทำให้ครูขาดการเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงทำให้นักเรียนขาดวินัยในตนเองโดยเฉพาะวินัยด้านการแต่งกาย และวินัยด้านความสะอาด จากสภาพปัจจุบันสังเกตได้จากนักเรียนไม่มีวินัยด้านการแต่งกาย ได้แก่ แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียน เช่น สวมเครื่องประดับ ไว้ผมยาว และขาดวินัยด้านความสะอาด ได้แก่ ห้องเรียนสกปรก ขาดการบำรุงดูแลรักษา รวมถึงความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่กำหนดให้รับผิดชอบถูกละเลยทอดทิ้ง โรงเรียนไม่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนับวัน จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากมิได้รับการแก้ไขหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนกลุ่มผู้ร่วมศึกษาพัฒนาจึงได้ร่วมกันกำหนดกรอบในการพัฒนา 2 ด้าน คือ วินัยการ  แต่งกาย และวินัยด้านความสะอาด และกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์ คือ กิจกรรม “คนดีศรีเทศบาล 3” กิจกรรม “ส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ” กิจกรรม “โรงเรียนน่าอยู่” และกิจกรรม “ประกวดความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน” โดยใช้การพัฒนา 2 วงรอบ มีผลสรุปได้ดังนี้

  1. ขั้นตอนการวางแผน (Planning) ผู้รายงาน และกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ และกิจกรรม คนดีศรีเทศบาล 3 เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองด้านการแต่งกาย และจัดกิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ กิจกรรมการประกวดห้องเรียน บริเวณโรงเรียนเพื่อพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนด้านการรักษาความสะอาด และมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 วงรอบการพัฒนา การพัฒนาในวงรอบที่ 1 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือจัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบและกิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ การพัฒนาในวงรอบที่ 2 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดกิจกรรม คนดีศรีเทศบาล 3 และกิจกรรมการประกวดห้องเรียนบริเวณโรงเรียน
  2. 2. ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Action) วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ และกิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ การดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งถูกระเบียบ มีการตรวจการแต่งกายของนักเรียนตอนเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันและบันทึกผลในแบบสังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย ครูเวร ครูประจำวิชาให้การอบรมว่ากล่าวตักเตือนและนำผลไปประเมินคะแนนจิตพิสัย ครูฝ่ายปกครองทำหน้าที่ตรวจการแต่งกายทุกวันศุกร์และกำหนดบทลงโทษ มีการส่งเสริมนักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อยเป็นตัวอย่างที่ดี และในส่วนกิจกรรมโรงเรียนน่าอยู่ มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ร่วมศึกษาสังเกตพฤติกรรมและประเมินพฤติกรรมการทำความสะอาดและนำผลการประเมินมาประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและหาแนวทางการพัฒนา ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมคนดีศรีเทศบาล 3 และกิจกรรมการประกวดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน การจัดกิจกรรมคนดีศรีเทศบาล 3 มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อชี้แจงระเบียบการแต่งกายให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ และให้ส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียน มีการคัดเลือกนักเรียนเป็นคนดีศรีเทศบาล 3 ประจำเดือนห้องละ 2  คนเป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน และคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นระดับโรงเรียนเพื่อรับเกียรติบัตร รับทุนการศึกษาในงานวันเด็กแห่งชาติ
  3. 3. ขั้นตอนการสังเกต (Observation) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย แบบสังเกตพฤติกรรมทำความสะอาด และแบบประเมินพฤติกรรมด้านการแต่งกาย ด้านการรักษาความสะอาด สำหรับรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายถูกระเบียบ โรงเรียนน่าอยู่ คนดีศรีเทศบาล 3 และกิจกรรมประกวดห้องเรียนบริเวณโรงเรียน จากการสังเกตภายหลังการดำเนินงานจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านการแต่งกายและด้านการทำความสะอาดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นมีความพึงพอใจ
  4. 4. ขั้นตอนการสะท้อนผลการพัฒนา (Reflection) จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียนทั้ง 2 วงรอบการพัฒนา ได้นำข้อมูลสะท้อนผลการพัฒนาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นครูประจำชั้น ครูเวรประจำวัน ครูฝ่ายปกครอง ครูประจำวิชา สภานักเรียน และผู้ปกครองสะท้อนผลการพัฒนาได้สอดคล้องกันว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีวินัยด้านการแต่งกาย และด้านความสะอาดดีขึ้น ห้องเรียนสะอาด แต่งกายผิดระเบียบวินัยมีจำนวนน้อยลงเหลือเพียง 2 คน ไม่มีวินัยด้านการทำความสะอาดเหลือเพียง 4 คน ส่วนใหญ่มาโรงเรียนเช้าทันเวลาจัดกิจกรรมหน้าเสาธง สถิติการขาดเรียนลดลง โดยรวมนักเรียนทั้งหมดมีวินัยด้านการแต่งกายและการักษาความสะอาดดีกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 15, 2018 in การศึกษาก็มี

 
 
%d bloggers like this: