RSS

ความหมายของเอกสารประกอบการเรียน

10 ก.ย.

นักวิชาการศึกษาได้ให้ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

ราชบัณฑิตยสถาน (2539, หน้า 647) ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอนไว้ว่า หมายถึง วัสดุหรือเครื่องมือที่จัดทำขึ้นซึ่งมีข้อมูล เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรกำหนด

สุวิทย์  หิรัณยกาณฑ์ และคณะ (2540, หน้า 258) กล่าวเอกสารประกอบการสอนเป็นสิ่งที่มาช่วยในการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแจ่มแจ้งและเร็วขึ้น ทำให้ได้รับความรู้และประสบการ์มากขึ้นและช่วยให้การเรียนการสอนมีความหมายยิ่งขึ้น

โสภา  กรรณสูต (2542, หน้า 2) ให้ความหมายว่าเอกสารประกอบการสอนเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ความรู้ ทัศนคติ แนวคิด ตลอดจนทักษะต่างๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2542, หน้า 3) ให้ความหมายว่าเอกสารประกอบการสอนให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติและทักษะไปสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนด้วยการช่วยให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติและกิจพิสัยที่พึงประสงค์อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายๆ สิ่งรวมกัน

ประคองศรี  สายทอง (2542, หน้า 22) เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง สื่อการเรียนที่จัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเอกสารประกอบการเรียนมักประกอบด้วย คำนำ ในแต่ละหน่วยจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน สรุปท้ายหน่วยและแบบฝึกหัด

บุญมี  พันธุไทย (2542, หน้า 45) กล่าวว่าเอกสารประกอบการเรียนเป็นรูปแบบหนึ่งของเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเป็นบทเรียนสำเร็จรูปแบบหนึ่ง เหมือนกับบทเรียนโปรแกรม แต่รูปแบบการเขียนแตกต่างกัน ทฤษฎี กฎหรือแนวคิดต่างๆ สามารถใช้ได้เหมือนกัน

จินตนา  ใบกาซูยี (2542, หน้า 22) ให้ความหมายเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนว่า หมายถึงหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กใช้ในการฟังอ่านและเรียนรู้ ด้วยเนื้อหาสาระที่มุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งอย่างใดหรือให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินร่วมกันไปในรูปแบบที่เรียกว่า สาระบันเทิง โดยใช้วิธีเขียน การจัดทำและรูปเล่มที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถในการอ่านของผู้เรียน

ถวัลย์  มาศจรัส และ วรรณี  สมานสารกิจ (2547, หน้า 17) ให้ความหมายชองเอกสารประกอบการสอนว่า หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอน (หรือจัดการเรียนรู้) วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา มีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วน ตามรายละเอียดของวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

พันทิพา  ปัจจังคะตา (2549, หน้า 13) เอกสารประกอบการสอนหมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์เนื้อหาสาระและกิจกรรมเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด

ประภาพรรณ  เส็งวงศ์ (2550, หน้า 42) กล่าวว่าเอกสารประกอบการเรียนหมายถึง เอกสารที่บอกวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ครูหรือผู้เรียนใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตรซึ่งจะต้องมีหัวข้อและเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการเรียน/รายวิชา

สุจิตร  ทรงคาศรี (2554, หน้า 31-35) ให้ความหมายของเอกสารประกอบการสอนว่า หมายถึงหนังสือที่จัดทำเพื่อให้เด็กอ่าน อ่านแล้วได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นเอกสารที่มีเนื้อหา วัตถุประสงค์และแก่นเรื่องย่ออย่างชัดเจน มีความยากง่ายเหมาะกับระดับชั้น วัย ความสนใจ ภูมิหลังของผู้เรียน มีเนื้อหาสนุก รูปแบบการเขียนเนื้อหามีหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ นิทาน นิทานพื้นบ้าน เรื่องสั้น สารคดี บทความ บันทึกเรื่อง ความเรียง สำนวนภาษาที่ใช้จะใช้ภาษาง่ายๆ ถูกต้อง เหมาะสมและรูปเล่มควรมีขนาดกะทัดรัด ไม่ใหญ่หรือกว้างหรือยาวหรือเล็กมาก เพราะเด็กจะถือหนังสืออ่านไม่สะดวก

โศภน  รัตนะ (2556, หน้า 11) กล่าวว่าเอกสารประกอบการสอน หมายถึง สื่อนวัตกรรมประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนที่ใช้ประกอบการจัดกาเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาความหมายของเอกสารประกอบการสอน สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการสอนหมายถึงเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่ตนเองสอน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ หรือแผนการสอน หัวข้อคำ บรรยายโดยมีรายละเอียดพอสมควรและอาจจะมีส่งต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชานั้น ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา

อ้างอิงจาก (ไม่ได้จัดเรียง)

โศภน  รัตนะ. (2556). ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชะรัตชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง. ปริญญาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (เอกสารอัดสำเนา).

สุจิตร  ทรงคาศรี. (2554). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญยาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (เอกสารอัดสำเนา).

ชัยยงค์  พรหมวงศ์. (2542). การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล : รายงานการวิจัย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

สุวิทย์  หิรัณยกาณฑ์ สิริวรรณ  เมธีวิวัฒน์ และชนินทร์  อินทิราภรณ์. (2540). พจนานุกรมศัพท์การศึกษา. กรุงเทพฯ : ไอคิว บุ๊คเซ็นเตอร์.

โสภา  กรรณสูต. (2540). การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล. เชียงใหม่ : โชตนาพรินท์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2539). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2526. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ประคองศรี  สายทอง. (2542). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ประภาพรรณ  เส็งวงศ์. (2550). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : อี.เค.บุ๊คส์.

บุญมี  พันธุไทย. (2542). การวิจัยในชั้นเรียน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราคำแหง.

จินตนา  ใบกาซูยี. (2542). การเขียนสื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น.

ถวัลย์  มาศจรัส และ วรรณี  สมานสารกิจ. (2547). นวัตกรรมการศึกษาชุดเอกสารประกอบการสอนนาฏศิลป์ไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.

พันทิพา  ปัจจังคะตา. (2549). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยใช้ภาพการ์ตูนเรื่องการเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหัวหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 10, 2015 in การศึกษาก็มี

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: