RSS

ผลงานวิชาการ ครูบัณฑิต มากทองหลาง

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบทดสอบทักษะการส่งลูกเริ่มเล่นสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาแบดมินตัน (รหัสวิชา พ 41102) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 และเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและนำไปใช้เป็นข้อมูลให้ครู อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณประโยชน์ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ในด้านการจัดการเรียนการส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่เรียนวิชากีฬาแบดมินตัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 200 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชายล้วน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ แบบทดสอบทักษะกีฬาแบดมินตัน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผู้วิจัยทำขึ้น และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและหาประสิทธิภาพแล้ว มีรายการดังนี้ การส่งลูกเริ่มเล่นหน้ามือและหลังมือสู่จุดเป้าหมาย จัดอยู่ในประเภทของแบบทดสอบความแม่นยำ โดยมีเป้าเป็นจุดหมาย ผลการวิจัย พบว่า ค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบทักษะการส่งลูกเริ่มเล่น กีฬาแบดมินตัน สำหรับการส่งลูกเริ่มเล่นบริเวณหน้าตาข่ายมีค่าเท่ากับ .85 และการส่งลูกเริ่มเล่นบริเวณท้ายคอร์ด มีค่าเท่ากับ .81 ซึ่งค่าความเชื่อถือได้อยู่ในระดับสูงเป็นที่ยอมรับคือ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับการส่งลูกเริ่มเล่นบริเวณหน้าตาข่ายและการส่งลูกเริ่มเล่นบริเวณท้ายคอร์ด มีรายละเอียดดังนี้ การส่งลูกเริ่มเล่นบริเวณหน้าตาข่าย 22.19 และ 3.12 คะแนน การส่งลูกเริ่มเล่นบริเวณท้ายคอร์ด 19.82 และ 3.23 คะแนน และเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบทักษะการส่งลูกเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยใช้คะแนน “ที” มีรายละเอียดดังนี้ การส่งลูกหน้าตาข่าย ระดับดีมาก 9 ลูกขึ้นไป ระดับดี 7-8 ลูก ระดับปานกลาง 5-6 ลูก ระดับค่อนข้างต่ำ 3-4 ลูก ระดับต่ำ ต่ำกว่า 3 และ การส่งลูกสู่จุดท้ายคอร์ด ระดับดีมาก 8 ลูกขึ้นไป ระดับดี 6-7 ลูก ระดับปานกลาง 4-5 ลูก ระดับค่อนข้างต่ำ 2-3 ลูก ระดับต่ำ ต่ำกว่า 2 สรุปได้ว่า แบบทดสอบและเกณฑ์ของทักษะกีฬาแบดมินตันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพดีและดีมาก สามารถนำไปใช้ได้

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: