RSS

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ฯ

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายวรชาติ บ่อเกิด
ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2551

การศึกษาเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้
1)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เน้นการสอนตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้และการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสื่อการเรียนสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ทั้งหมด 187 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รู้สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/86.00 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ผู้รายงานตั้งไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สรุปผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้และการใช้สื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ครูผู้สอนสามารถนำไปเป็นสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนไปตามความสามารถของตนเอง

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: