RSS

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลฯ

เรื่อง ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นายวินัย พืชจันทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ปีที่ศึกษา 2550

บทคัดย่อ

          การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน การดำเนินการทดลอง 1) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้ที่ 3 (กีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน) ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่เรียนวิชากีฬาแชร์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2550 จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน, 2) การเตรียมความพร้อมของร่างกาย และการบำรุงรักษาอุปกรณ์, 3) ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล, 4) การเคลื่อนที่ในการเล่นบอลในลักษณะต่าง ๆ, 5) การจับหรือการถือลูกบอล และ 6) การรับ – ส่งลูกบอล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่า E1/E2 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า
1. เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬาแชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.96/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องแบบฝึกเสริมทักษะกีฬา แชร์บอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: