RSS

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษาฯ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นายนิคม  ภู่พันธ์  ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดสารอด สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

 

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้โยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนเองเป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   3)           เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสารอด  สังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 2 ห้องนักเรียนจำนวน 78 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา จำนวน 20 แผนจัดการเรียนรู้  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 – 0.87 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35 – 0.79 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89  สถิติที่ใช้ในการสิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล t – test

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.03/84.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7135 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 71.35 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยรวม เท่ากับ 4.82 และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการเป็นสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ และด้านรูปแบบ

โดยสรุป

บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ อันเป็นผลสืบเนื่องมากจากนักเรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเอง และดำเนินไปตามความสามารถของตนเอง เป็นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี ช่วยประหยัดเวลาในการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ของตนทุกขั้นตอน สามารถศึกษาบทเรียนเวลาใดก็ได้ตามความพอใจ แก้ไขความเข้าใจผิดของตนเองได้โดยดูจากคำตอบในบทเรียน และนักเรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ความรู้ตามเพื่อนได้ทัน

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: