RSS

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความฯ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา : อัมพร ไชยแก้ว
สาขาวิชา : ภาษาไทย
ปีการศึกษา : 2551
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

บทคัดย่อ

          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านจับใจความต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนอ่านได้แต่เข้าใจเนื้อเรื่องไม่ถูกต้อง ผู้เรียนอ่านข้อความหรือเนื้อเรื่องแล้วไม่สามารถบอกได้ว่า มีใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร แสดงว่าผู้เรียนจับใจความเนื้อเรื่องไม่ได้ เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังไม่ได้ ทำให้ การอ่านไม่มีความหมาย ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันเนื่องมาจากเนื้อหาส่วนใหญ่ยังเป็นนามธรรมทำให้ผู้เรียนทำความเข้าใจเนื้อหาได้ยาก รวมทั้งขาดสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขาดเครื่องมือมากระตุ้น ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้นำหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 14 เล่ม แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน จับใจความ จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก และหาคุณภาพโดยมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.25 – 0.76 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.56-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.984 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่กับหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง จำนวน 24 แผน ที่ผ่านการตรวจและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยใช้หนังสือส่งเสริมการ บทร้อยกรอง และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่นำหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนน ที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง และวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ได้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 เรื่อง ที่มีประสิทธิภาพ
2. หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.31/85.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความหลังการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่านบทร้อยกรอง โดยรวมและเป็นรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05
5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดเห็นต่อ การนำหนังสือส่งเสริม การอ่านบทร้อยกรอง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมและเป็นรายข้อ ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 จะเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากที่สุด และครูผู้สอนที่นำหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggers like this: