การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

18 08 2010

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา : ฉลองขวัญ  ดอนมูล
สาขาวิชา : ภาษาไทย
ปีการศึกษา : 2551
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3

       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ในระยะที่ผ่านมาไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะในสาระที่ 1 การอ่าน และสาระที่ 2 การเขียน นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ แจกลูก มาตราตัวสะกดตรงมาตรา โดยวิเคราะห์จากการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย้อนหลัง 3 ปี พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ การแจกลูก มาตราตัวสะกดตรงมาตรา  ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ แจกลูก มาตราตัวสะกดตรงมาตรา สามารถอ่านคำพื้นฐาน นำความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางให้ครูได้นำไปใช้ในการฝึกทักษะ การอ่านและเขียนสะกดคำ แจกลูก มาตราตัวสะกดตรงมาตรา ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้สร้างและพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ก่อนและหลังการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนบ้านสันกอง ที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านสันกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นำแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย  ตรงมาตราตัวสะกด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านสันกอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
จำนวน  10  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่กับแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด จำนวน 18 แผน การจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาเรียน 18 ชั่วโมง แบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และหาคุณภาพโดยมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.22 – 0.78 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.42 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.856 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นำแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ด้วยสูตร E1/ E2 เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าที (t-test) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 และความคิดเห็น ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นำแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
       1.  ได้แบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 9 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 ตัวสะกดมาตรา แม่ ก กา เล่มที่ 2 ตัวสะกดมาตรา แม่กง  เล่มที่ 3 ตัวสะกดมาตรา แม่กน  เล่มที่ 4 ตัวสะกดมาตรา แม่กม  เล่มที่ 5 ตัวสะกดมาตรา แม่เกย  เล่มที่ 6 ตัวสะกดมาตรา แม่เกอว  เล่มที่ 7 ตัวสะกดมาตรา แม่กก เล่มที่ 8 ตัวสะกดมาตรา แม่กด  และเล่มที่ 9 ตัวสะกดมาตรา แม่กบ
       2.  แบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.41/83.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
       3.  เปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ก่อนและหลังการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านสันกอง ที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       4.  ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านสันกอง ที่มีต่อแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.87  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11
       5. ความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นำแบบฝึกการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ตรงมาตราตัวสะกด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.36

About these ads

คำสั่งกระทำ

Information

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,694 other followers

%d bloggers like this: