รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

24 03 2010

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นายธีระชัย นามสิงห์
ปีที่ศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
          2. เพื่อให้ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
          3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น
          กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยและทดลอง คือ ตั้งแต่วันที่ 22พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นระยะเวลา 26 ชั่วโมง (คาบ) ชั่วโมงละ(คาบ) 60 นาที รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน เนื้อหาที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 6 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาออกดังนี้
           เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
           เรื่องที่ 2 สารสีขียวและการสังเคราะห์แสง
           เรื่องที่ 4 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
           เรื่องที่ 5 สัตว์และการจำแนกสัตว์
           เรื่องที่ 6 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่
          1. ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
          2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน
           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่า t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า
          1. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.68/84.78 หมายความว่า แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
          2. แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่า 7.93 หมายความว่า แบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 79
          3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการกระบวนการวิทยาศาสตร์ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ามีนัยสำคัญทาสถิติที่ระดับ .05
          สรุปการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมืออันจะนำไปพัฒนาผู้เรียนได้ใช้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขเกิดประโยชน์สูงสุดผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง

About these ads

คำสั่งกระทำ

Information

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,694 other followers

%d bloggers like this: