การใช้นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่1

21 03 2010

ชื่อเรื่อง : การใช้นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่1
ชื่อผู้รายงาน : นางศรีไพร ธรรมวาทิตย์
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ปีการศึกษา : 2551 – 2552

บทคัดย่อ

          ภาษาไทยมีความสำคัญยิ่งการดำรงชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ การเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นชั้นที่เริ่มต้นในการฝึกทักษะภาษาไทย นักเรียนจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ผู้รายงานจึงสร้างและพัฒนาสื่อการสอน นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของนิทานหน้าเดียว ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้นิทานหน้าเดียว และสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้นิทานหน้าเดียว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผ่น แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความมีนัยสำคัญด้วยสถิติ t – test
ผลการศึกษาพบว่า
          1.นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย เท่ากับ 87.77/86.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80
          2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้นิทานหน้าเดียว ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
          3. นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการเรียนโดยใช้นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยนักเรียนนักเรียนชอบเรียนด้วยสื่อนิทานหน้าเดียวและอยากเรียนด้วยสื่อนิทานหน้าเดียวในวิชาอื่นๆ ด้วย
          โดยสรุป นิทานหน้าเดียวฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นนี้เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับความสนใจ ของนักเรียน จึงสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นใกล้เคียงได้

About these ads

คำสั่งกระทำ

Information

One response

10 09 2014
ปลูกผม เชียงใหม่

It’s going to be finish of mine day, except before end I am reading this
great article to improve my experience.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,694 other followers

%d bloggers like this: