รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

19 02 2010

ชื่อรายงาน : รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผู้รายงาน : นายเจริญ ขุนปักษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา
ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ

           รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานการดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา 2) เปรียบเทียบการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา 3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา 4) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา ในปีการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,156 คน กลุ่มตัวอย่างที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 55 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 11 คน สำหรับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน ที่ระดับความคาดเคลื่อน ร้อยละ 5 จากจำนวนประชากรในปีการศึกษา 2551 ใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 306 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 306 คน รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 678 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยรวม เปรียบเทียบระหว่างก่อนดำเนินการพัฒนากับหลังดำเนินการพัฒนา ทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการคำนวณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา ตามความ คิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระหว่างก่อน และหลังการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน รวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การดำเนินงานก่อนและหลังการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการดำเนินงานหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาทุกด้าน 3) ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 4) การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ ความเป็นเลิศ โรงเรียนไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผลการดำเนินงานก่อนและหลังการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการดำเนินงานหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาทุกด้าน

ผู้ฝากส่งเรื่อง นายเจริญ ขุนปักษี
e-mail : w@hotmail.com
ฝากส่งวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.12 น.

About these ads

คำสั่งกระทำ

Information

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,694 other followers

%d bloggers like this: